Att formulera krav med EHK

Den lokala administratören (kommun/företag) kan ange vilka energikrav som gäller för en viss grupp av användare, te.x markköp för ett visst exploateringsområde.

Kraven kan formuleras som absoluta energikrav på samma sätt som BBR, t.ex att för ett visst fjärrvärmeområde får inte köpt energi vara högst 80 kWh/m2 för icke elvärmda byggnader och högst 40 kWh/m2 för elvärmda. Att ställa absoluta krav är inget som rekommenderas, men kan t.ex vara relevant för ett fjärrvärmeområde där en homogen bebyggelse planeras. Energikraven måste dock alltid vara kombinerat med ett effektkrav där max 20 W/m2 accepteras. Detta då energikalkylen annars ger för stora avvikelser och dessutom för att byggherren annars kan välja ett FVP lösning istället för en energieffektiv byggnad.

Kraven kan också formuleras som viktade energikrav (rekommenderas) enligt:

Eviktad = Ebiobränsle x Kbio+ Efjärrvärme x Kfjv + Eel x Kel < xx kWh/m²

Observera att viktningsfaktorerna Kxx för ett energislag kan vara såväl större som mindre än ett.

Exempel 1. Passivhus: Eviktad = Ebio x 0,5+ Efjärrvx 0,5 + Eel < 30 kWh/m²

Exempel 2. Djurgården/Linköping: Eviktad = Ebio+ Efjärrv x 0,8 + Eel x 2,5 < 80 kWh/m²

Inget hinder finns för att slutanvändare som uppför en byggnad i sitt avtal med en husleverantör väljer ett tuffare krav, t.ex att byggnaden ska uppfylla kriterierna för passivhus (version 2009).

En uppdatering av kriterier för energieffektiva byggnader pågår. Ta del av remissutkasten på www.energieffektivabyggnader.se under fliken rapporter.