Tillämpning och noggrannhet

Programversion 2.0 följer EN 13790 standard och följer i övrigt beräkningsanvisningarna i FEBY12. Det innebär ändå en förenkling av verkligheten och gäller inte minst förluster via mark och solinstrålning. De största osäkerheterna ligger dock i valet av indata. Hur t.ex skuggningen för sol in via fönster egentligen ter sig och i de referensvärden som tillämpas för spillvärme från apparater och verksamhet. Beräkning av köldbryggor är besvärligt och det är användarens ansvar att lägga in relevanta data hämtat från andra projekt eller speciell programvara. EHK underlättar dock kalkylen genom att strukturera indata så att köldbryggor tydliggörs och redovisas.

Beräkningen av förluster mot mark förutsätter att golvet är väl isolerat.  

 

Den äldre programversionen 1.0 är baserad på enförenklad kalkyl som endast är tillämpbar för energieffektiva byggnader som högst har ett effektbehov på 20 W/m2Atemp vid dimensionerande utetemperatur. Det förutsätter ett hyfsat bra klimatskal och värmeåtervinning av frånluften med värmeväxling till tilluften. 

Energikalkylen sker med en styrd inmatning av indata, så det blir enkelt för användaren och så att resultaten kan jämföras med ställda krav. Kalkylen hanterar beteendemässiga indata, spillvärme från apparater och solvärmeinstrålningens betydelse på ett detaljerat sätt. Därmed erhålls en hög noggrannhet, trots att själva beräkningen är starkt förenklad. Resultatet för värmekalkylen har en förväntad beräkningsnoggrannhet på +/- 3 kWh/m2 inom intervallet 10 – 40 kWh/m2 och +/- 5 kWh/m2 inom intervallet 40 – 60 kWh/m2.

I helt skuggiga lägen, eller i mycket soliga lägen, där horisontalstrålningen i riktning öst/syd/väst är några få grader ökar osäkerheten i kalkylen. Om annat energiberäkningsprogram då ska övervägas, måste dock dessa kunna hantera inmatning av data för horisontalskuggning och horisontalavskärmningen bör då mätas med instrument om bättre noggrannhet är ett önskemå eftersom användarens uppskattning av antal grader annars utgör ger den största osäkerheten.