Tillämpning och noggrannhet 

Programversion 3.0 följer EN 13790 standard, BEN2 föra data på normalt brukande, samt beräkning av värmeförlusttal enligt FEBY18. All beräkningsmetodik utgör en förenkling av verkligheten och gäller inte minst förluster via mark och solinstrålning som kan beräknas på olika sätt och ger därför en osäkerhet. De största osäkerheterna ligger dock i användarens val av indata. Hur t.ex skuggningen för sol in via fönster egentligen ter sig och i de referensvärden som tillämpas för spillvärme från apparater och verksamhet. Beräkning av köldbryggor är besvärligt och det är användarens ansvar att lägga in relevanta data hämtat från andra projekt eller speciell programvara. EHK underlättar dock kalkylen genom att strukturera indata så att köldbryggor tydliggörs och redovisas.

Beräkningen av förluster mot mark förutsätter att golvet är väl isolerat (mer än 10 cm).  

Energikalkylen sker med en styrd inmatning av indata, så det blir enkelt för användaren och så att resultaten kan jämföras med ställda krav. Kalkylen hanterar beteendemässiga indata, spillvärme från apparater och solvärmeinstrålningens betydelse på ett detaljerat sätt. Därmed erhålls en hög noggrannhet, trots att själva beräkningen är starkt förenklad. Resultatet för värmekalkylen har en förväntad beräkningsnoggrannhet på +/- 3 kWh/m2inom intervallet 10 – 40 kWh/m2 och +/- 5 kWh/m2 inom intervallet 40 – 60 kWh/m2.

I helt skuggiga lägen, eller i mycket soliga lägen, där horisontalstrålningen i riktning öst/syd/väst är några få grader ökar osäkerheten i kalkylen. Om annat energiberäkningsprogram då övervägas, bör denna kunna hantera inmatning av data för horisontalskuggning på ett noggrannare sätt och att data för dess inmatning finns.