Så här använder du EHK

Småhusköpare, bjuder enklast in sin husleverantör till sin huskalkyl, så denne i lugn och ro kan stämma av resultaten då husdata läggs in i kalkylen. När man väl är överens om byggnadens energiprestanda kan man ”låsa” kalkylen och spara den låste versionen som en del av köpekontraktet. Mätdata kan sedan stämmas av mot utlovad prestanda. I avtalet bör konsekvensen av eventuella avvikelser klaras ut.

Byggherre till flerbostadshus eller lokalbyggnad bjuder in aktuella leverantörer till kalkylsidan. Betrakta energikalkylen som en bygghandling. Under byggets olika skeden; program-, system-, projektering- och byggskede kan det sen bli aktuellt att revidera kalkylen som i slutänden blir en relationshandling. 

Till energikalkylen bör en kontrollplan kopplas. Hur ska ingående prestanda kontrolleras, mätas och verifieras?

Byggare i egenregi, kan använda EHK för att samordna de olika delsystemens prestanda (olika konsultfack) och underlätta resultatuppföljning (viktigt i läroprocessen). EHK sparar pengar genom att vara enkel och hanterbar vilket underlättar revidering av kalkylen under projektets olika faser. EHK underlättar därför optimeringsinsatser, så att fokus läggs på de byggdelar som ger lägst energiförluster till lägst investeringskostnad.

Mätuppföljning underlättas med den beräkningsmodul som ingår i EHK, som normaliserar energianvändningen och gör den jämförbar med normala drift