Varför använda Energihuskalkyl (EHK)?

EHK är utformat för att kalkylera såväl effekt- som energikrav för energieffektiva byggnader.

För husbyggare/entreprenör är Energihuskalkyl det snabbaste och enklaste kalkylstödet för att i tidigt anbudsskede ta fram anbudshandlingar. Det går snabbt att beräkna alternativa utformningar för att kostnadsoptimera byggnaden oavsett om det är arkitektoniska eller konstruktionmässiga ändringar som görs. Den informativa och transparenta utformningen ger tillsammans med förlustdiagrammet tydlig vägledning om vilka ändringar som ger störst nytta. 

Enkelheten minskar också risken för felinmatningar av data.

För förvaltare och byggherre underlättas granskning av anbudshandlingar genom att låta samtliga anbudsgivare redovisa energiprestanda för sitt anbud med ifyllda data i Energihuskalkyl. Med fördel används också kravspecifikationen enligt FEBY18 för att ge byggherren ett stöd relativt entreprenören. 

 

För kommunen är detta ett verktyg för att ställa energikrav för egna byggnader (byggherrerollen). Genom att såväl indata som resultat är tydligt redovisade kan handlingarna snabbt granskas av kontrollerande part och av byggnadsinspektören. 

 

Mätverifiering och normalisering
Beräkningsstöd för mätverifiering av såväl värmeförlusttal som årsenergi ges i två separat beräkningsmoduler som är direkt länkad till tidigare data till energikalkyl. Genom att indata och resultat sparas i en databas så underlättas kommande uppföljningar och energideklarationer.


Det kan vara ganska knepigt att mätutvärdera en byggnad. Detta beräkningsstöd sparar tid och pengar genom att också anvisningar för mätdatainsamling och dokumentation finns framme. Metoder och kriterier enligt FEBY18 finns på hemsidan för Forum för Energieffektivt Byggande, se www. feby.se.