Nya kravspecifikationer - FEBY12

Nya reviderade kravspecifikationer (2012) för Nollenergihus, Passivhus som Minienergihus ersätter tidigare FEBY09 och finns publicerade på: www.nollhus.se och administreras av Sveriges Centrum för Nollenergihus. Energihuskalkyl ver 2.0 är anpassad för denna version, dvs har samma referensvärden för normalt brukande som branschöverenskommelsen SVEBY.

I FEBY12 för lokalbyggnader finns referensvärden för fler lokaltyper än i SVEBYs anvisningar för kontor. I FEBY12 angivna referensvärden för olika verksamheter utgår från att även verksamheternas energianvändning kommer effektiviseras (belysning, datorer, etc) och därmed ge lägre nivå på spillvärme. Energihuskalkyl är anpassat för beräkning av byggnader som inte har allt för intensiv verksamhet och tar alltså inte hänsyn till de övertemperaturer annars skulle uppstå, kyleffekter och in- och utlagring i byggnadsstommen. Sådana kalkyler kräver dynamiska beräkningsstöd och beräkningar på rumsnivå eftersom kylbehov uppstår i rum med verksamhet medan andra rum behöver värme. 

Att tillämpa referensvärdena i FEBY12 innebär i princip att spillvärme över dessa nivåer antas kylas bort på ett eller annat sätt. Kylbehov beräknas med annan programvara och resultaten vad avser kyla lägger man manuellt in som indata i Energihuskalkyl.

Mätutvärdering genomförd för herrgårdsängen, Västerås

Ett 30-tal småhus i Herrgårdsängen har mätts upp vad gäller effektbehovet den kalla årstiden. Mätdata har lagts in i mätverifikationsmodulen i Energihuskalkyl - effektverifiering för att beräkna avvikelserna för värmeeffektbehiovet vid DUT. Därtill har mätdata på årsdata mätts upp och även här normaliserats med hjälp av beräkningsstödet i Energihuskalkyl - Energiverifikation.

Resultaten gav en mycket god överensstämmelse i genomsnitt mellan beräknade och faktiskt uppmätta värden. Sen fanns individuella avvikaler både upp- och ner.